Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WŁAŚCICIEL

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.wypisz-wymaluj.pl jest TOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081 Wysogotowo) przy ul. Szparagowej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084017, NIP 777-21-94-812, REGON: 631035381, o kapitale zakładowym w wysokości 1.394.000,00 zł, posiadająca stronę internetową: www.toma.com.pl.

Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać:

 1. a) pod numerem telefonu stacjonarnego 61 8962 829 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00
 2. b) pod numerem telefonu komórkowego  733 660 022 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora),
 3. c) za pomocą faxu: 61 8962 833
 4. d) korzystając z poczty elektronicznej: info@wypisz-wymaluj.pl
 5. e) korespondencyjnie: Toma Sp. z o.o., ul. Szparagowa 10, 62-081 Wysogotowo

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.wypisz-wymaluj.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający pod adresem www.wypisz-wymaluj.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (właścicielem sklepu internetowego www.wypisz-wymaluj.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.wypisz-wymaluj.pl, w tym w szczególności:
  a)zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,
  b)warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego,
  c)zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu: www.wypisz-wymaluj.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia następuje według rzeczywistych cen Towarów z systemu Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

REJESTRACJA

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach na portalu dostępnym pod adresem www.wypisz-wymaluj.pl.
 2. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Dokonując rejestracji Klient zobowiązany jest podać nazwę użytkownika oraz hasło.

TOWAR I CENY

 1. Asortyment Sklepu internetowego (opis i fotografie towarów) dostępny jest pod adresem www.wypisz-wymaluj.pl.
 2. Dostępne pod adresem www.wypisz-wymaluj.pl ceny towarów są cenami jednostkowymi brutto podanymi w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (23%).
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na doliczone do kwoty zamówienia koszty przesyłki.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień towarów znajdujących się w sprzedaży promocyjnej lub na wyprzedaży następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się.

 

ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy:
  a)wejść na stronę internetową www.wypisz-wymaluj.pl,
  b)dokonać logowania z użyciem podanej przy rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła,
  c)dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,
  d)podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu
  e) wybrać formę dostawy zamówienia i formę płatności,
  f) Przejść do realizacji zamówienia
  g)Potwierdzić zamówienie
 1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta przez 7 dni w tygodniu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta i naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, dokonaniu wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, w tym informacja na temat całkowitej wartości zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe: a dres e-mail, imię i nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu wybranie formy dostawy zamówienia i formy płatności, potwierdzenie zamówienia przez Klienta oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie a Klientem z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 9. Do chwili wysłania zamówienia na adres wskazany przez Klienta Klient ma możliwość wycofania (anulowania) zamówienia lub zmiany danych do wysyłki. Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić drogą mailową lub telefonicznie.

 

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:
  a)płatność gotówką (za pobraniem) – osobiście, w przypadku dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską, należność pobiera kurier. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.
  b)płatność przez platformę Przelewy24 – wybór tego rodzaju płatności przyśpiesza realizację zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
  c)płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy TOMA Sp. z o.o. ul. Szparagowa 10  62-081 Wysogotowo,  Raiffeisen Bank Polska SA 41 1750 1019 0000 0000 0100 5677.              d) płatność przez Pay Pal
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
 1. Klient chcący otrzymać fakturę VAT powinien podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 2. Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 3. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Większość produktów sprzedawanych w sklepie internetowym jest w stałej dyspozycji sklepu i termin przygotowania wysyłki nie przekracza 48 godzin.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Klientowi zostaną wówczas zaproponowane następujące rozwiązania:
  a)częściowa realizacja,
  b)wydłużenie czasu oczekiwania,
  c)anulowanie całości zamówienia.
 1. Klient zostanie również niezwłocznie poinformowany w przypadku, gdy całość lub część zamówienia jest niedostępna (np. w przypadku wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji). Klientowi zostanie wówczas zaproponowany inny termin realizacji zamówienia bądź klient będzie uprawniony do rezygnacji z całości lub części zamówienia.
 2. Termin dostawy równa się czasowi przygotowania wysyłki i przewidywanego czasu dostawy.

DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest w starannie zapakowany w kopercie bąbelkowej, pojedyncze sztuki w woreczku strunowym. Większe przesyłki wysyłane są w odpowiednim kartoniku lub kartonie.
 3. Towar jest dostarczany pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 4. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 5. Koszty przesyłki wynoszą:
  b)Kurier DPD: przelew na konto – 14,00 zł, płatność przy odbiorze – 19,00 zł.
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD).
 2. Termin realizacji dostawy wynosi:
  a)1-2 dzień roboczy w przypadku wysłania przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 1. Termin realizacji dostawy liczony jest z uwzględnieniem terminów początkowych wskazanych w podrozdziale FORMY PŁATNOŚCI.
 2. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie nadania listu poleconego priorytetowego bądź wydania zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT. 
 1. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Toma Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Szparagowa 10, 62-081 Wysogotowo. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

TOMA Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 10
62-081 Wysogotowo.

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 4. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: info@wypisz-wymaluj.pl. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Toma Sp. z o.o., ul. Szparagowa 10, 61-081 Wysogotowo.
 3. Klient odsyła reklamację na własny koszt. Nie zwracamy kosztów przesyłki.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 8. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  b) Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
  c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Szparagowa 10, 62-081 Wysogotowo, bądź w drodze elektronicznej na adres e-mail: ……………….
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
 2. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie,
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (ul. Szparagowa 10, 62-081 Wysogotowo, KRS: 0000084017).
 4. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 5. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.
 2. Aby kupić towar oferowany przez sklep internetowy, należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w ust. 5 podrozdziału DANE OSOBOWE.
 3. Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 4. Każdy Klient sklepu internetowego wypisz-wymaluj.pl ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Toma Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

INFORMACJA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Szparagowej 10, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084017, NIP: 777 21 94 812, REGON: 631035381 (dalej jako: „Spółka”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@wypisz-wymaluj.pl , lub pisemnie: TOMA Sp. z o. o., ul. Szparagowa 10, 62-081 Przeźmierowo. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane zawarte w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przygotowania i przekazania odpowiedzi na Państwa wiadomości, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy, współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli przygotować i przekazać odpowiedź na Państwa wiadomości.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora), przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

 

 

 

Cena podana na stronie www.wypisz-wymaluj.pl w chwili składania zamówienia przez klienta, jest ceną wiążącą i ostateczną.

Sklep Internetowy www.wypisz-wymaluj.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

X