Klauzula informacyjna RODO

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka TOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Szparagowej 10, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084017, NIP: 777 21 94 812, REGON: 631035381 (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@wypisz-wymaluj.pl , lub pisemnie: TOMA Sp. z o. o., ul. Szparagowa 10, 62-081 Przeźmierowo. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Rejestracja w Serwisie i korzystanie z niego na zasadach określonych w regulaminie. Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie, i zwalczanie nadużyć. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Dbanie o jakość świadczonych usług, zapobieganie incydentom bezpieczeństwa
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi
Badanie rynku, zachowań, preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta na technologię cookies (ustawa dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) wyrażaną przez ustawienie parametrów przeglądarki.
Analiza i statystyka sprzedaży Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Spółkę działań co pozwala Spółce na usprawnienie prowadzonej działalności
Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług partnerów handlowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta (ustawa dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne)
Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-maila, telefonu komórkowego) Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta (ustawa dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne)

Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać dane Klienta wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe lub kurierskie, finansowe, kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Spółki).

Czas przechowywania danych
Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Klienta przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – zapewnienia bezpieczeństwa, wykrywania, zwalczania nadużyć dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu usunięcia konta, a następnie przez okres przechowywania kopii bezpieczeństwa – nie dłużej niż 30 dni. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – analizy i statystyki sprzedaży, prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawa Klienta
W związku z tym, iż Spółka przetwarza dane osobowe Klienta, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

abort sign Jeżeli celem przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym momencie.

W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a Klientem, realizacji umowy między Spółką a Klientem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a Klientem, realizacji umowy między Spółką a Klientem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności. Spółka może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)

X